پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

شهرزاد

نام خانوادگی

محمدعلی نژاد

نام مستعار

Shahrzad_Alinezhad

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام مدرسه کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران

بیوگرافی

بیوگرافی

مهندس صنایع