پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

پریسا

نام خانوادگی

زورچنگ

نام مستعار

parisaZRG

سطح کوچینگ

کوچ حرفه ای باتجربه حداقل 2 سال

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

ICF certified PCC coach & Coach Master Academy- CMA Coach Master Academy Singapore