پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

زهره

نام خانوادگی

زین الدینی

نام مستعار

zzb

سطح کوچینگ

کوچ حرفه ای باتجربه حداقل 2 سال

بیوگرافی

بیوگرافی

دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی.
کوچ سطح ACTP از موسسه ایمپکت امریکا