پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

سید مهدی

نام خانوادگی

شاه احمدی

نام مستعار

Mahdi.shahahmadi

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 1)

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ