پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

امین

نام خانوادگی

فیاضی

نام مستعار

AminFayazi

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران