پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

سید حسن

نام خانوادگی

حسینی نسب

نام مستعار

Seyed

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ ایرانیان

بیوگرافی

بیوگرافی

لیسانس# مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد# مدیریت اجرایی

EMBA#

علایق:

#منتورینگ #مدیریت #رهبری

#مدیریت تامین تجهیزات (داخلی/خارجی)

#مدیریت مهندسی

#مدیریت تحقیق و توسعهR&D