پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

پيمان

نام خانوادگی

كنعاني

نام مستعار

payman

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران