پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

محمدرضا

نام خانوادگی

رضایی پناه

نام مستعار

mohamadreza

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران