پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

مهدی

نام خانوادگی

ممشلو

نام مستعار

mahdiirani

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران