پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

طاهره

نام خانوادگی

عبادی

نام مستعار

Bambo

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران