پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

اعظم

نام خانوادگی

غلامی

نام مستعار

AzamGholami

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ

بیوگرافی

بیوگرافی

کارشناس علوم اجتماعی

دانش پذیر کوچینگ
دانش پذیر والدین در نقش کوچ