پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

افسانه

نام خانوادگی

تقوی

نام مستعار

Afsi5868

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 1)

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ و اکنون ایمپکت