تقویت کسب و کار شما با این چند روش

کارآفرینان در راه اندازی و مدیریت کسب وکار با چالشهای متنوعی روبه رو هستند. استفاده از مربیان کسب وکار در کمک به کارآفرینان برای درک نقاط کور، چالشها و موانع کسب وکار نقش مهمی ایفا میکند. هر سال هزاران کسب وکار کوچک راه اندازی میشود، اما فقط یک سوم از این کسب وکارهادر سال سوم باقی می ماند. علت ریشه ای شکست و مرگ شرکتهای تازه تأسیس، نبود سرمایه و فناوری، اشتباه فناورانه یا محصول با طراحی ضعیف نبود، بلکه علت اصلی بهره مندنشدن از مربیان کسب وکارباتجربه، شایسته و مناسب از سوی شرکتهای تازه تأسیس بود.

در این راستا مربیگری رویکردی جامع، مدرن وهدف محور محسوب میشود که در تبدیل دانش به مهارت و ایجاد تغییر و تحول در یادگیری در راستای کمک به بهبود شایستگی ها و تواناییهای افراد نقش مهمی به عهده دارد. بررسی جامع از سوی فدراسیون بینالمللی مربیگری (ICF )نشان داد مردم به مربیگری، برای تغییر و تحول در حرفه، زندگی و جوامع خود علاقمند هستند. طبق گزارش مؤسسة رسمی توسعة پرسنل انگلستان در سال 2010 ،82 درصد مؤسسات توسعه و یادگیری از رویکرد مربیگری استفاده کرده اند.

مؤسسه ترسیم توسعه حرفه ای (CIPD )مربیگری را یکی از مؤثرترین شیوه های یادگیری و توسعه مهارت ها میداند.

مربیگری، یادگیری، خلاقیت و نوآوری دستورالعمل های اساسی برای مؤسسات آموزشی است. یکی از مهمترین چالشهای مؤسسات آموزشی این است که چگونه میتوانند دانش و مهارت فراگیران را توسعه دهند. در این راستا، فنون و روشهای نوینی چون مرشدی و مربیگری در کمک به بهبود شایستگی ها و توانایی های افراد مفید است. مربیگری فرایندی منظم، نتیجه محور، راه حل محور ومشارکتی است که طی آن مربی افزایش تجارب در زندگی شاگرد وعملکردوی را در ابعاد مختلف تسهیل و یادگیری خودهدایتی، رشد شخصی و دستیابی به اهداف تسریع میکند. مربیگری بر شناسایی فرصتها برای توسعة قوت ها و توانایی های میان فردی متمرکز است.

مربیگری روشی اثربخش در دستیابی به بهبود و پیشرفت شخصی است که ممکن است در حوزة کسب وکار، مدیریتی، زندگی، ورزشی و آموزشی همراه با نتایج بسیار رضایت بخش اجرا شود. درواقع، مربیگری در محدودة بسیار وسیعی کاربرد دارد. محبوب ترین شکلهای مربیگری شامل مربیگری کسب وکار، مربیگری مدیریتی و مربیگری زندگی است. مربیگری کسب وکار مربیگری فرایندی است که در شکلهای مختلف وجود دارد، اما در زمینة کسب وکار مربیگری به طور عمومی ابزار توسعة فردی و برای تواناساختن در عملکرد مؤثرتر و تحقق و شکوفایی پتانسیل ها دیده میشود. در محیطهای پرآشوب وبه شدت رقابتی، بنیانگذاران شرکتها و کارآفرینان به مربیان کسب وکار نیاز دارند تا واکنش صریح و صادقانه ای دربرابر راهبردها و موضوعات مدیریتی و رهبری داشته باشند. ازآنجاکه کارآفرینی برای رشد اقتصادی ضروری است، علاقه زیادی در توسعة برنامه های حمایتی اثربخش برای کارآفرینان وجود دارد.

معمولا دو گروه از افراد از این مربیگری بهره می گیرند :

Startup Businessافراد یا گروه هایی که به تازگی می خواهند بیزینسی را راه اندازی کنند و می خواهند در انتخاب بیزینس مدل و همچنین ارزیابی قبل از شروع کار و کسب خود ریسک سیستماتیک این فرآیند را کاهش دهند.

Companies شرکتها و مدیرانی که برای ارتقاء بهره وری و یا نجات بیزینس خود از آسیب دیدن تصمیم به بهره گیری از مربی کار و کسب می گیرند.

منبع: مربی کسب و کار شما

مقالات مرتبط

کوچینگ و روانشناسی مثبت

روانشناسی مثبت می‌تواند یک زمینه منحصر به فرد علمی را برای کوچینگ فراهم کند، در حالی که کوچینگ به عنوان یک قوه کاربردی در روانشناسی مثبت شناخته می شود. زمانی که مارتین سلیگمن روانشناسی مثبت را به عنوان موضوع دوره ریاست خود در انجمن علمی روانشناسی آمریکا انتخاب کرد، روانشناسی مثبت در سال 1998 به عنوان یک موضوع جدید در روانشناسی مطرح شد. بر اساس تعریف سایت ویکی‌پدیا، روانشناسی مثبت، شاخه ای از روانشناسی است که هدف خود را در به کار بردن درک عملی بیان کرده است

پاسخ