پروفایل

بیوگرافی

بیوگرافی

زمان مهدی زاده

کارشناس حوزه ارتباطات

آشنا به مسایل روانشناسی یونگ، توسعه فردی و واقعیت درمانی

کوچ حوزه خودشناسی و روابط

اطلاعات عمومی

نام

زمان

نام خانوادگی

مهدی زاده

نام مستعار

zaman

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 1)

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

آموزشگاه فراکوچ