پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

زمان

نام خانوادگی

مهدی زاده

نام مستعار

zaman

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 1)

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

آموزشگاه فراکوچ

بیوگرافی

بیوگرافی

زمان مهدی زاده

کارشناس حوزه ارتباطات

آشنا به مسایل روانشناسی یونگ، توسعه فردی و واقعیت درمانی

کوچ حوزه خودشناسی و روابط