پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

زمان

نام خانوادگی

مهدی زاده

نام مستعار

zaman

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

آموزشگاه فراکوچ

بیوگرافی

بیوگرافی

زمان مهدی زاده

کارشناس مدیریت و ارشد ارتباطات

آشنا به مسایل روانشناسی یونگ، توسعه فردی و واقعیت درمانی