پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

تارا

نام خانوادگی

یاراحمدی

نام مستعار

Tara.yamd

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران