پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

شراره

نام خانوادگی

میرزایی

نام مستعار

sharareh

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران