پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

raouf

نام خانوادگی

hamidpour

نام مستعار

raouf

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 1)

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران