پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

فیصل

نام خانوادگی

محمدی

نام مستعار

f.m_coach

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران