پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

اکرم

نام خانوادگی

یوسفی

نام مستعار

akr.yousefi

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران