پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

وحید

نام خانوادگی

گرایلی

نام مستعار

VahidGerayeli

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 2)

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران