پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

وحید

نام خانوادگی

بزاز

نام مستعار

vahid

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ

بیوگرافی

بیوگرافی

دانش پذیر کوچینگ
مهندس ارشد برق ،
عضو نظام مهندسی استان مدیر عامل شرکت فنی مهندسی آساوو و پلات اسکان