پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

سینو

نام خانوادگی

رسولی

نام مستعار

sino.rasouli66

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران