پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

سینا

نام خانوادگی

شهری

نام مستعار

sina

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران

بیوگرافی

بیوگرافی

دیپلمه
شغل آزاد