پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

روژین

نام خانوادگی

بیک آقایی

نام مستعار

rb_12

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام مدرسه کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران