پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

مهناز

نام خانوادگی

فرح بخش

نام مستعار

Mahtab

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

"فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران";}