پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

فاطمه

نام خانوادگی

نظری

نام مستعار

Mahboubeh

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران

بیوگرافی

بیوگرافی

دانشجوی زبان