پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

محمد امین

نام خانوادگی

اخضری

نام مستعار

m.a.akhzari

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران