پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

لیلا

نام خانوادگی

خسروجردی

نام مستعار

leila99

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران