پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

همتا

نام خانوادگی

خاوری نژاد

نام مستعار

hamta_kh76

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام مدرسه کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران