پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

فاطمه زهرا

نام خانوادگی

مطيع بيرجندي

نام مستعار

Fatmeh

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام مدرسه کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران