پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

منیره

نام خانوادگی

ابراهیمی

نام مستعار

Ebrahimii

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران