پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

علیرضا

نام خانوادگی

عباسیان

نام مستعار

abbasianar

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 1)

در کدام مدرسه کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران